….شرکت پویا انرژی جنوب….

   شرکت  پویا  انرژی  جنوب  از  سال  ۱۳۷۵  فعال  بوده  و  تا کنون  در  بیش  از  ۵۰  پروژه  حضور  فیزیکی  داشته  و در  زمینه  برق  قدرت  و  تاسیسات  فعالیت  دارد  و  با  اخذ  رتبه  برق  و  تاسیسات از  سازمان  تشخیص  و  صلاحیت  عوامل  نظام  فنی  و اجرائی ، هم اکنون  از فعالان  در عرصه  سازندگی  ایران  زمین   می باشد   فهرستی  از  فعالیتها  در  صفحه  رزومه  می باشد